Red Butte Canyon

Standard

Skuggsidan / Shaded side

Solsidan / Sunny side

Soluppgång / Sunrise

Ett savannklätt landskap i Tanzania? Kullen där vi skådade i Kappadokien? Nej: Red Butte Canyon i Salt Lake City!

A Savannah-clad landscape in Tanzania? The hill where we were birdwatching in Cappdocia? No: Red Butte Canyon in Salt Lake City!

Idag var första dagen jag var ute och skådade på riktigt sedan jag kom till USA, och Red Butte Canyon var målet. Jag har visserligen varit där en gång innan och rekat lite, och jag har varit nere i Liberty Park ett par gånger och kollat på svalor och annat, men detta var första gången jag gick upp tidigt med ordentlig matsäck och var ute och skådade i timmar.

Today was the first day I was out birdwatching for real since I came to the US, and Red Butte Canyon was the goal. Granted, I’ve been there to scout before, and I’ve been to Liberty Park several times and watched swallows and stuff, but today was the first day that I got up really early and packed a proper lunch box and went out birdwatching for hours.

Det tar ungefär 45 minuter att gå hemifrån till Red Butte Canyon, och det regnade lite grann i morse, så det var svalt och skönt. Första regnet sedan jag kom hit, men det var full åskstorm när jag landade med planet. Lite tufft att sitta i ett plan som ska ner för landning och som svajar så att du en sekunded ser bara himmel och andra sekunden ser bara Great Salt Lake eller Klippiga bergen. Gick hemifrån vid halv sju ungefär när regnet mattat av lite och det började ljusna så smått. Det hela började ganska bra med ett enormt sträck av husfink Carpodacus mexicanus inne på universitetsområdet. Kanske totalt 200 husfinkar flög förbi under en halvtimme, men jag vet inte om det är normala rörelser från övernattningslokaler, eller början på höststräcket. Är inte heller i ärlighetens namn säker på att allt var husfink, men de jag lyckades få se ordentligt såg så ut. En flock om ca. 75 amerikanska skator Pica hudsonia drog också omrking nära den här byggnaden:

It takes approximately 45 minutes to go from my apartment to Red Butte Canyon, and there was actually some rain this morning, which made everything cool and pleasant. First rain we’ve had here since I arrived, but there was a thunderstorm when the plane landed. It was amazing to sit in a plane that’s about to land, and that’s swaying so much that one second you see nothing but sky, and the next you see the Great Salt Lake or the Rocky Mountains. Left home at about half past six, when the rain had abated somewhat and it started to dawn. I had a great beginning with approximately 200 House Finches Carpodacus mexicanus flying past over campus during the first half an hour, but I don’t know if this is normal movements from overnight roosts or the beginning of the autumn migration. I’m also not quite sure that all of them were House Finches, but the ones I could see clearly all were. A flock of about 75 Black-billed Magpies Pica hudsonia were flying around this building:

I övrigt var universitetsområdet ganska tomt, men en ensam hedpiplärka Anthus rubescens sträckte över när jag var nästan framme vid canyonen. Väl inne i canyonen var det fortfarande ganska tyst, och fortsatte att vara tyst hela förmiddagen. En kul sak var jordlöparna (Carabidae sp.):

Apart from that, the campus area was quite empty, but a single Buff-bellied Pipit Anthus rubescens flex past when I was almost at the canyon. Inside the canyon everything was very quiet, and continued to be very quiet for the rest of the day. A funny thing was these Ground Beetles (Carabidae sp.):

Jordlöpare / Ground Beetle

Ganska stor / Fairly large

Med huvudet neråt / With its head down

Det syns kanske lite dåligt i bilderna, men de går med huvudet nedsänkt mot marken, vilket ser mycket konstigt ut. Har inte hunnit skaffa någon insektsfälthandbok än, så artbestämning får vänta. I brist på fåglar fick jag i alla fall se det första däggdjuret jag kunnat artbestämma, nämligen Desert Cottontail Sylvilagus audubonii, en liten kanin med mycket breda öron. När jag väl lämnat bilvägen och började klättra upp längs de små stigarna upp i bergen började också en del fågel komma igång. Förutom många av de vanligare fåglarna var den roligaste en Olive-sided Flycatcher Contopus cooperi som kom flygande västerifrån och kunde identifieras på den karaktäristiska teckningen på undersidan, innan den landade i ett träd bara tio meter bort och det stora, lite toppiga huvudet och den grå “västen” kunde studeras under ett par minuter, innan den flög vidare. Mycket större och kraftigare än europeiska flugsnappare (något mindre än en stare), vilket förklara av att det egentligen är en tyrannflugsnappare (Tyrannidae), och således tillhör en helt annan grupp av fåglar som är endemiska till Amerika.

Maybe it’s hard to tell in the pictures, but they are actually walking with their heads down towards the ground, which looks very strange. I haven’t had time to get an insect field guide yet, s identification will have to wait. While there were no birds, I at least got to see the first identifiable mammal I’ve seen so far, a Desert Cottontail Sylvilagus audubonii, a small rabbit with very wide ears. As I left the main road and started climbing the hills along the small tracks, the birds also began to move about. Apart from the more common species, the most interesting was an Olive-sided Flycatcher Contopus cooperi, which came flying from the West, and could be identified by its characteristic underside pattern, before it landed in a tree just ten meters away, and the large, somewhat pointed head and the grey “vest” could be studied a few minutes before it flew away again. It’s a much larger and sturdier built than European flycatchers (slightly smaller than a starling), which is explained by the fact that it’s actually a Tyrant Flycatcher (Tyrannidae),and thus belongs to a quite different group of birds that are endemic to the Americas.

Det fortsatte att flyga förbi lite tättingar medan jag klättrade upp till en avsats där det var fin utsikt över stan. Vandringstrast Turdus migratorius, lite fler husfinkar, och en ladusvala Hirundo rustica erythrogaster var det jag kunde identifiera. Solen gick nu upp ordentligt över bergen, och Salt Lake City såg ut så här:

More passerines continued to fly past while I was climbing up to a small shelf where there was a nice view over the city. American Robin Turdus migratorus, more House Finches and a Barnswallow Hirundo rustica erythrogaster were the only things I coudl identify. The sun now rose over the mountains properly, and Salt Lake City looked like this:

Soluppgång över Salt Lake City / Sunrise over Salt Lake City

Universitetet i förgrunden, stadskärnan bakom det, och längst bort kan Great Salt Lake skönjas.

The University in the foreground, the city centre behind that, and at the far back you can just about make out the Great Salt Lake.

Fortsatte in i canyonen till där det finns en damm. Jag var för högt uppe för att komma ner till den (och området kring den är avstängt ändå), men spenderade resten av morgonen vid en utsiktsplats ovanför den. Ytterligare en hedpiplärka här, och en gles grupp av Spotted Towhee Pipilo maculatus rörde sig i området. Själva vattnet var tomt på fågel, men på själva dammen satt hela tiden minst en och som flest sju Rock Squirrels Otospermophilus variegatus, stora grå ekorrar som satt och tittade på vattnet men inte gick ner i det vad jag kunde se. Efter en tid kom en Amerikansk tornfalk Falco sparverius förbi, och uppehöll sig sedan oavbrutet vid dammen. Blev lurad flera gånger av den, eftersom den är så oerhört liten, knappt större än en stare!

I continued further into the canyon, so I could see the dam. I was too high up to get close to it (and the area around it is closed off anyway), but spent the rest of the morning at a look-out point above it. Another Buff-bellied Pipit here, and a scattered group of Spotted Towhees Pipilo maculatus moved around in the area. The water itself was empty of birds, but on the actual dam a group of between one and seven Rock Squirrels Otospermophilus variegatus could be seen, looking at the water but never, as far as I could see, going down to it. After some time, an American Kestrel Falco sparverius came past, and stayed by the damm for the rest of my time there. It kept confusing me with its small size, as it is barely larger than a starling!

Utsiktsplatsen / The Look-out point

Dunspett Dendrocopos pubescens hördes nere från träden kring dammen, men den stora observationen för dagen satt långt bort och ville inte riktigt visa upp sig. En stor falk satt på en sten, men det gick inte avgöra vilken art det var. Efter ett tag sprang en oidentifierad ekorre förbi, och då vände den sig om lite grann som för att göra ett utfall, men ångrade sig. Det gick dock se att den var tydligt brun på ryggen, vilket begränsar arturvalet en hel del till ung pilgrimsfalk Falco peregrinus och präriefalk Falco mexicanus, men det gick inte avgöra vilken det var under den nästföljande timmen, eftersom den satt mer eller mindre still med bröstet mot mig. Inte förrän två kungsörnar Aquila chrysaetos kom förbi och attackerade den gav den sig upp i luften, och de mörka banden på vingundersidorna kunde ses, vilket gör det till en präriefalk! Den försvann sedan bakom en bergstopp och hittades inte igen, men kungsörnarna fortsatte att kretsa nere i canyonen i ytterligare en halvtimme! Oerhört bra obsar på två gamla individer (en eventuell juvenil individ flöd förbi lite tidigare, men det gik så snabbt innan den försvann bakom en bergstopp att jag inte hann med att arta den…)

Downy Woodpecker Dendrocopos pubescens could be heard from the trees around the dam, but the great observation of the day was sitting far away and didn’t really want to show itself. A large falcon was sitting on a rock, but I couldn’t tell what species it was. After a while, an unidentified squirrel ran past, and the falcon turn around a bit as if to attack, but changed its mind. I could clearly see that it was brown on the back, though, which limited my choices to juvenile Peregrine Falcon Falco peregrinus and Prairie Falcon Falco mexicanus, but it was still not possible to determine which for another hour, as it was sitting still with its chest pointing towards me. Not until a pair of Golden Eagles Aquila chrysaetos came past and attacked the falcon did it get into the air, and the dark bands across the underwing could be seen, making this a Prairie Falcon! It disappeared behind a mountain top and couldn’t be found again, but the eagles circled around the canyon for anotehr half an hour! Great observations of two adult individuals (possibly a juvenile had flown past a bit earlier, but it disappeared behind a mountain top before I could identify it…)

Ett däggdjur till hann jag se innan jag vände hem: Svartsvanshjort Odocoileus hemionus, en hane som vandrade omkring mellan mig och dammen. Ett par rödstjärtade vråkar Buteo jamaicensis flög över canyonen, och det sista jag såg innan jag lämnade den var ett par Gråempider Empidonax wrightii, en annan liten tyrannflugsnappare, som varnade precis där canyonen slutar. Lyckades också få den här bilden av en Svarthakad kolibri Archilochus alexandri:

I got to see one more mammal before I headed home: a male Black-tailed Deer Odocoileus hemionus that wandered around between me and the dam. A pair of Red-tailed Hawks Buteo jamaicensis circled over the canyon, and the last thing I saw was a pair of Grey Flycatchers Empidonax wrightii, another species of Tyrant Flycatcher, that were warning near the end of the canyon. I also managed to get this photo of a Black-chinned Hummingbird Archilochus alexandri:

Juvenil som lite börjat rugga till adult dräkt, tror jag / Juvenile that has just barely started moulting to adult plumage, I think

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s